Kwetsbare groepen

HospitaalBroeders helpt de meest kwetsbaren

In Afrika is er niet voor iedereen hulp. Sommige mensen vallen buiten de boot. Wij zorgen voor hen! Zo hebben we projecten voor ouderen, straatkinderen, en kinderen met een beperking.

Bekijk hieronder wie we allemaal kunnen helpen.

Ouderenzorg, Malawi

Ons programma Towvirane (‘Laat ons elkaar helpen’) richt zich op ouderen. Op drie verschillende locaties in Mzuzu bieden we specifieke hulp aan ouderen. Het aantal 65 plussers groeit snel in Mzuzu. Zij hebben veel problemen.

Veel ouderen leven in armoede
Armoede is de basis van veel problemen in Malawi. Zeker voor kwetsbare groepen in de samenleving. Onderzoek heeft aangetoond dat de impact van armoede voor de groep ouderen in Mzuzu bijzonder groot is. Senioren zijn vaak niet meer in staat om inkomen te genereren. Terwijl zij veelal de zorg hebben voor een groot gezin, inclusief kleinkinderen bij het overlijden van hun ouders. Door de armoede hebben zij vaak geen toegang tot gewone zorg. Zij hebben niet alleen leeftijdsgebonden gezondheidsproblemen maar ook problemen die voortkomen uit armoede. Daarnaast hebben ouderen last van wijdverbreid bijgeloof in de gemeenschap dat zij behekst zijn.

Meer dan 700 ouderen per jaar

Specifieke hulp

In onze drie gemeenschapshuizen komen de ouderen een paar keer per week bij elkaar. Het programma bestaat uit:

  • Medische behandelingen

  • Fysiotherapie

  • Groepstherapie

  • Voedselprogramma

  • Recreatie

  • Individuele familiesessies

Straatkinderen, Malawi

Het Umoza project is er speciaal voor straatkinderen. Elke week gaat een team van HospitaalBroeders de straat op om te kijken of er kinderen op straat leven. Hierbij worden ze geholpen door de politie en buurtbewoners. De kinderen worden opgevangen en hun situatie wordt bekeken. Het doel is dat de kinderen uiteindelijk terugkeren naar hun ouders of dorp. We vangen ze op en zorgen dat hun leefomstandigheden verbeteren. In de afgelopen jaren konden vele kinderen weer terugkeren naar hun familie dankzij de actieve interventies van onze sociaal werkers.

Onderwijs voor straatkinderen
Veel kinderen willen weer naar school. Als ze daarvoor kiezen, betalen wij het schoolgeld, het uniform en de boeken. Scholing biedt deze kansarme jongeren hoop op een betere toekomst. Door de leerachterstand kunnen niet alle kinderen meteen instromen in het reguliere onderwijs. Wij hebben een aparte klas opgezet waar kinderen komen voor extra hulp met lezen en schrijven. Na een jaar zijn ze klaar om naar een reguliere school te gaan. De kinderen krijgen ook les in persoonlijke verzorging en voeding. Veel aandacht wordt besteed aan seksuele voorlichting en Hiv/Aidspreventie.

Recreatiemogelijkheden
In het Umoza programma kunnen kinderen ook ontspannen. Voetbal en tafeltennis zijn het populairst. Ook is er een traditionele zang -en dansgroep. Zij treden op tijdens officiële gelegenheden in en rond Mzuzu.

Grote vooruitgang
De cijfers tonen de afgelopen jaren een rooskleurig beeld. Minder dan 10% van de kinderen die de afgelopen jaren op straat leefde is naar de straat teruggekeerd. 80% van de kinderen is teruggekeerd naar hun familie en leeft nu in verbeterde omstandigheden.

Meer dan 700 kinderen per jaar

Waldemar Torenstra opende nieuw opvanghuis voor straatkinderen

Acteur Waldemar Torenstra opende het nieuwe opvanghuis voor straatkinderen, met een traditionele dans die hij samen met zo’n dertig kinderen uitvoerde. Hij draagt de straatkinderen een erg warm hart toe: “Ze vangen in Mzuzu straatkinderen op, en zorgen dat ze een goede opleiding kunnen krijgen. Het was fantastisch om te zien hoe blij ze waren toen ze aan het dansen waren. Het verhaal van ieder kind is aangrijpend, en dan is het te gek om te zien hoe goed ze het hier hebben.”

Charles | Project voor straatkinderen Malawi

"Ik leefde vroeger ook op straat. Gelukkig werd ik opgevangen in het straatkinderenproject. Dankzij HospitaalBroeders kon ik naar school. En nu studeer ik!"

Zelfhulpgroepen voor vrouwen, Malawi

HospitaalBroeders ondersteunt een succesvol spaarprogramma, opgestart door de Duitse organisatie Kindernothilfe, voor arme vrouwen in Malawi. Dat is nodig want het gemiddelde jaarinkomen in Malawi is zeer laag. Om deze arme vrouwen te helpen hebben wij zogenaamde zelfhulpgroepen in het leven geroepen. Het idee hierachter is dat armoede geen gegeven toestand is maar juist een sociale positie die je inneemt en waaruit je kunt bewegen.

Spaarprogramma
Zo’n zelfhulpgroep bestaat uit ongeveer 20 vrouwen. Zij komen wekelijks bij elkaar en sparen dan een vast bedrag. Telkens krijgt een van de vrouwen een lening uit de spaarpot. Dit wordt terugbetaald met rente. Zo groeit het totale spaarbedrag!

“Dit is een innovatieve strategie die zorgt voor sociale, economische en politieke empowerment van ‘onze‘ vrouwen. Het succes zit ‘m erin dat de vrouwen als afzonderlijke individuen een achtergestelde positie hebben in onze traditionele samenleving en geen stem hebben. Maar als homogene groep zijn ze opeens mensen die wel gehoord worden!"

Charles Masulani, directeur HospitaalBroeders Malawi

Meer dan 8.000 vrouwen per jaar

Ziekenhuis Monze, Zambia

Child Development Center
Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben het zwaar in Afrika. Ze worden buitengesloten en krijgen niet de verzorging en begeleiding die zij nodig hebben. Er heerst ook een groot stigma op een beperking. Het wordt vaak gezien als ‘een straf van God’ of het wordt afgedaan als hekserij. Het gevolg is dat kinderen met een beperking niet naar school gaan. Ze zitten de hele dag thuis; zonder therapie, zonder scholing en zonder vriendjes. De opening van ons Child Development center in 2014 was daarom een geweldige stap vooruit voor deze kinderen. Het schoolgebouw heeft vijf klaslokalen en ruimtes voor fysiotherapie en voor de begeleiding van ouders. Kinderen in de leeftijd tot 3 jaar worden bezocht door onze mensen van de Outreach teams. We streven ernaar de kinderen op een ‘gewone’ school te krijgen, met hun beperking. Dat lukt gelukkig best vaak en daar is ons team trots op. De ouders van de kinderen worden actief betrokken bij de behandelingen. Zij krijgen begeleiding en voorlichting over hoe zij het beste met hun kind om kunnen gaan.

Revalidatiecentrum
Het aantal mensen dat te maken krijgt met verlamming door beroerte neemt toe. Dit wordt vaak veroorzaakt door Hiv-besmettingen maar ook door slangenbeten. Deze mensen komen in ons revalidatiecentrum terecht.

Orthopedie
Er is ook een orthopedische afdeling met een werkplaats: hier worden onder andere protheses gemaakt. Zowel kinderen als volwassenen zijn vaak het slachtoffer van slangen- en krokodillenbeten. Ook komen diabetes en genetische afwijkingen regelmatig voor, waardoor mensen (delen van) ledematen moeten missen.

Fysiotherapie
HospitaalBroeders werkt samen met het Monze Mission Ziekenhuis. Dit ziekenhuis verwijst vaak patiënten door naar ons. Onze fysiotherapeuten worden getraind in de nieuwste methode voor het behandelen van ‘klompvoetjes’ bij kinderen, namelijk de ‘Ponseti methode’. Zonder het breken van botten of het uitvoeren van zware operaties wordt door middel van gips en een brace gezorgd dat de voeten weer recht groeien. Na vier jaar is de klompvoet in veel gevallen volledig hersteld.

Kinderen met een verstandelijke en of fysieke beperking in Zambia krijgen hulp

Child Development Center, Malawi

Ons Child Development Center is een centrum voor kinderen met een beperking. Wij geven ze medische zorg en onderwijs en voor sommige kinderen is er motorische hulp. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat ze beter kunnen gaan functioneren in de maatschappij, want het is uiteindelijk de bedoeling dat zij actief kunnen meedraaien in het maatschappelijke leven. Het centrum is heel breed opgezet. Zo zijn er klinieken, een peuterspeelzaal en de Elvira school. Ook krijgen de kinderen medicijnen als dat nodig is en leren zij simpele vaardigheden zoals zich aankleden en zelfstandig eten. Daarnaast krijgen de ouders van het kind begeleiding door een psycholoog en maatschappelijk werker en voedingsadviezen en is er fysiotherapie mogelijk. Het gaat dus om kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met bijvoorbeeld een vorm van autisme, het Downsyndroom of cerebrale kinderverlamming. Voor ieder kind wordt een individueel behandelplan gemaakt. De meest voorkomende aandoeningen op de Elvira school zijn epilepsie en ADHD.

Een bijzonder onderdeel van ons werk is het zogenaamde portage programma. Hierbij worden de ouders eigenlijk behandelaar van een kind met een beperking. Daarin worden ze uitgebreid begeleid oor ons team. Dit programma richt zich op kinderen van 0 tot 3 jaar oud. Ouders en kinderen worden gemiddeld zo’n zes keer per maand bezocht om te kijken hoe het gaat.

Bijna 350 kinderen per jaar

Beroepsopleiding voor kwetsbare jongeren - Institute of Vocational Training, Malawi

Dit is het beroepsopleidingencentrum voor jongeren met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking of jongeren uit andere kwetsbare groepen zoals straatkinderen. Ze worden opgeleid tot kleermaker, kok, tuinman, timmerman of metselaar. Nadat zij een bepaald niveau in de training hebben gehaald, mogen zij gaan werken als stagiaires zodat zij hun vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. Na het afronden van de opleiding en de stage zijn de leerlingen beter voorbereid voor een plek in de maatschappij en kunnen zelfstandig hun bestaan opbouwen.

Daarnaast is er ook een groep jongeren die thuis begeleiding krijgt zodat ze zelf een zelfstandige toekomst kunnen opbouwen.

Meer dan 100 jongeren per jaar op school en 160 thuis